1400/09/12
  1400/09/12
0
0

ارتباط با مدیر

24 بازدید

نمایش 1 - 25 از 52

ملیکا احمدی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

ممنون از توجه شما🙏🏻

203

ملیکا احمدی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

ممنون از توجه شما🙏🏻

203

شادی خداپرست شادی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

203

فرنوش یزدانی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه عموما سوالات متفاوت خواهد بودهر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .
و برگزاری همزمان ازمون ها به نفع همه ی دانش آموزان خواهد بود

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

ممنون از توجه شما🙏🏻

203

غزل دودانگه

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

ممنون از توجه شما🙏🏻

203

ملیکا احمدی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

ممنون از توجه شما🙏🏻

203

آناهیتا ایمانی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

ممنون از توجه شما🙏🏻

203

سلاله انصاری

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

ممنون از توجه شما🙏🏻

203

الناز حیرانی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

203

آیدا حمزه علی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

203

هلیا اسمعیل زایی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

203

نرگس برزکار

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم.

203

نرگس سراقی

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

203

دنیا باقری

با سلام خدمت مدیریت محترم سرکار خانم موسوی
ما دانش آموزان کلاس 203،به تغییر در روند برگزاری ازمون معترض هستیم به دلیل اینکه روز های برگزاری ازمون ها با روز های کلاسی بچه های آ یکی هست.(بجز دو امتحان) به خاطر همین هم بچه های گروه بی،زمان بسیار بیشتری برای خوندن امتحانات دارند و به طبع نمرات بهتری نسبت به گروه آ خواهند گرفت به علاوه گروه ب نه تنها مدت زمان بیشتری برای مطالعه دروس دارند بلکه عموما سوالات متفاوت است، هر چقدر هم که در یک سطح باشند.
این روند باعث میشود که در حق دانش آموزان دو گروه اجحاف شود .

لذا از شما مدیریت محترم خواهشمندیم که یک راهی رو درنظر بگیرید که همه ما در یک روز امتحان بدهیم

203

پارمیدا کاشانی

سلا خانم موسوی عزیز خسته نباشید🌻
من یه مشکلی دارم ، از تدریس خانم دو کوهکی راضی نیستم خوب درس نمیدن خیلی ابتدایی درس میدن مخصوصا هندسه، بعد از تدریس من نمیتونم سوالا کامل حل کنم ،ممنون میشم رسیدگی کنید🙏🏻💛

202

ملیکا احمدی

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

ملیکا احمدی

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

ملیکا احمدی

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

آرمیتا رجبی پرتو

سلام خسته نباشید ، ببخشید من هم گواهی پایانی و هم کارت سلامتم رو همون شهریور تحویل مدرسه دادم ولی توی کانال مدرسه گفتن که اینها رو هنوز تحویل ندادم‌ ، اگه میشه مجددا بررسی کنید🙏

103

پریا ابراهیم نژاد

سلام خسته نباشید
بابت انجام واکسیناسیون پیام میدم
من یک مهر که در اخبار اعلام کردن بلافاصله ثبت نام کردم و واکسن رو یکم زدم نوبت دوم هم برای ۲۹ ام هستش ولی الان در ویس گفتید که ۲۱ ام باید بریم واکسن بزنیم الان ما چیکار کنیم؟

202

آیدا حمزه علی

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

نرگس سراقی

https://shb-hsch.ir/nd0l

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

ghazal dodangeh

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

نگار جلیلی

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

دنیا باقری

سلام خانم موسوی
من به نمایندگی از کلاس (۲۰۳) تجربی یازدهم اومدم به شما اطلاع بدم که توی کلاس نظرسنجی کردیم ۲۴ نفر از بچها در رابطه با دبیر ریاضی سرکار خانم دوکوهکی رضایت کافی رو ندارند.
ما تجربی هستیم و کنکور برامون خیلی مهم هست درس تخصصی ریاضی هم خیلی برای ما اهمیت زیادی داره
پس لطفا خواهش میکنیم یه فکری راجب ما بکنید
چون سطح تدریس بسیار پایین هست بطوری که کل مطالب تکراری بوده و خانم دوکوهکی قصد تدریس کتاب رو دارند فقط!
درحالی که کتاب سطحش بسیاااار پایین تر از چیزی هست که ما انتظارش رو داریم.
و طبق گفته خانم دوکوهکی عزیز ایشون ۱۰ سال هست که دهم تدریس نکردن به همین دلیل مواردی رو زحمت میکشن درس میدن که ما همه اون ها رو بلد هستیم.
خیلی ممنون میشیم که به گفتمون توجه کنید.
تاکید میکنم این فقط حرف من نیست، گفته ی کل بچهای کلاس هست❤️

203

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://shb-hsch.ir/?p=2432
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد ارتباط با مدیر

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.