1400/09/12
  1400/09/12
0
0

حضور و غیاب کلاس 303

19 بازدید

نمایش 1 - 25 از 26

14:14

22/08/1400

ستاره پارسایی

همه این تعداد دانش آموزان خروج زود هنگام داشته اند

پیگیری از طریق تماس تلفنی

 • حمزه پور
 • پور میرزا
 • حسنی
 • رضا زاده
 • راضی
 • سلامی
 • صابرنیا
 • قبادی
 • امینی
 • اکبری
 • کوهنورد
 • شریفی

14:14

18/08/1400

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

 • اعظمی
 • حسینی

14:14

12/08/1400

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

 • امینی
 • شاداب
 • حسنی
 • حسینی

14:14

11/08/1400

ستاره پارسایی

پیگیری از طریق تماس تلفنی

 • فرخی

14:14

10/08/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق تماس تلفنی

 • کوهنورد
 • رضازاده

14:14

08/08/1400

ستاره پارسایی

با اولیا دانش آموزان غایب تماس برقرار شد و علت غیبت جویا گردید

 • پور میرزا / فوت پدر
 • اکبری
 • حمزه پور

14:14

14/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • بهرام پور

14:14

12/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • نجفی

14:14

03/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • بهرام پور

14:14

05/08/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • شاداب
 • طاهری
 • اکبری

14:14

04/08/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • تینا طاهری
 • سمانه طاهری
 • راضی
 • قبادی

14:14

03/08/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • راضی
 • حسنی
 • قبادی
 • طاهری

14:14

26/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • طاهری
 • میر حسنی
 • سلامی
 • راضی
 • قبادی

14:14

25/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • حسنی
 • قبادی
 • میر حسنی
 • تشیعی

14:14

21/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • شاداب

14:14

19/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • کوهنورد
 • سلامی

14:14

17/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • بهپور
 • سلامی
 • امینی
 • حسینی

14:14

12/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • آذری
 • خرابی
 • حیدری

14:14

03/07/1400

ستاره پارسایی

پیگیری غیبت از طریق کانال روابط عمومی
تماس تلفنی با اولیا دانش آموز

 • عروجی
 • مفاخری
 • اعظمی
 • برهانی
 • طااهری

12:01

24/07/1400

خدیجه حاجی پور

 • رضازاده
 • امینی
 • میرحسینی

11:50

17/07/1400

خدیجه حاجی پور

 • شبنم امینی
 • سید فاطمه حسینی

10:30

11/07/1400

خدیجه حاجی پور

 • اروجی
 • برهانی
 • فاطمه حسینی
 • سلامی
 • مفاخری
 • فاطمه میر حسینی

10:30

11/07/1400

خدیجه حاجی پور

 • اروجی
 • برهانی
 • بهپور
 • فاطنه حسینی
 • فاطنه میر حسیتی
 • سلامی
 • مفاخری

11:50

10/07/1400

خدیجه حاجی پور

 • اروجی
 • برهانی
 • بهپور
 • جان جانه
 • دایی چین
 • سمانه طاهری
 • مفاخری
 • سیده فاطنه حسینی

10:30

04/07/1400

خدیجه حاجی پور

 • برهانی
 • دایی چین
 • شاداب
 • مفاخری
 • میر حسینی
 • بهپوز
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://shb-hsch.ir/?p=2423
اشتراک گذاری:
واتساپ

نظرات

0 نظر در مورد حضور و غیاب کلاس 303

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.