1400/09/12
  1400/09/12
0
0

قرارداد فوق برنامه 15 شهریور 1400

قرارداد فوق برنامه 15 شهریور 1400

نام(ضروری)
پایه تحصیلی(ضروری)
لطفا روزها و ساعات کلاس درسی خود را انتخاب نمایید
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
حق الزحمه(ضروری)
میزان حق الزحمه هر جلسه درس خود را انتخاب نمایید.
تعداد جلسات(ضروری)
استاد گرامی با تایید این قرارداد ، فی مابین شما و مدیریت دبیرستان سرکار خانم سیده مهناز موسوی قرارداد منعقد می گردد.(ضروری)