1400/09/12
  1400/09/12
0
0

فرم بازدید از کلاس

دبیران گرامی باتشکر از تمامی زحمات وبذل توجه شما درامور آموزشی ، ازآنجا که دفتر ارزشیابی مستمر یکی از ابزارهای است که نشان دهنده فعالیت شما دبیران گرامی ومیزان تلاش دانش اموزان میباشد.لذا نحوه استفاده از این دفترمیتواند کمک بسیار زیادی در جهت اطلاع رسمی به اولیا داشته باشداز این رو هنگام استفاده از این دفتر به موارد زیر توجه شود:
نام ونام خانوادگی بازدید کننده(ضروری)
تاریخ(ضروری)
ترم(ضروری)