1400/09/12
  1400/09/12
0
0

فرم ارزیابی کلاس های مجازی

نام و نام خانوادگی دبیر(ضروری)
رشته و پایه(ضروری)
نام و نام خانوادگی بازدید کننده(ضروری)

شاخش های ارزیابی

1- استفاده از نرم افزارمتناسب با موضوع (با ذکرنام نرم افزار)(ضروری)
2- ساختار مناسب (از نظر محتوا، زمان، متناسب با طرح درس)(ضروری)
3- رعایت بودجه بندی(ضروری)
4- ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه با دانش آموزان در حین تدریس(ضروری)
5- حضور و غیاب مجازی دانش آموزان(ضروری)
6- ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به برنامه آموزشی(ضروری)
7- پرسش و پاسخ و ارزشیابی مستمر درکلاس مجازی(ضروری)
8- به کارگیری الگوها و روشهای نوین آموزش مجازی(ضروری)
9- حضور منظم براساس برنامه ریزی آموزشگاه(ضروری)
10- میزان مشارکت دانش آموزان در روند پیشرفت آموزش(ضروری)
11 ثبت وقایع آموزشی ( نمرات، گزارش تدریس و...)(ضروری)
12- نحوه سنجش و پایش نوین مجازی دانش آموزان(ضروری)
13- ارائه و دریافت تکالیف دانش آموزان در زمان مقرر(ضروری)
14- تهیه محتوای کمک آموزشی در راستای تکمیل فرآیند آموزش(ضروری)
15- میزان دستیابی به اهداف در این جلسه آموزشی(ضروری)